مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

مدرس : استاد سید ابوالقاسم صالحی زاده

تولید و نمایش فیلمهای کوتاه و مستند داستانی 

مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان برگزار می کند.

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

دانشگاه صداوسیما از بین داوطلبان رشته های امتحانی «علوم ارتباطات » و «پژوهش هنر» در آزمون دکتری سال 1400 که مجاز به انتخاب رشته می باشند با شرایط و ضوابط اختصاص...

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی