مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

مدرس : استاد سید ابوالقاسم صالحی زاده

تولید و نمایش فیلمهای کوتاه و مستند داستانی 

مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان برگزار می کند.

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا

مدرس :حجت الاسلام دکتر داوود آبادی

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما در خصوص نحوه ادامه فعالیت در شرایط قرمز کرونا