قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

دانشکده دین و رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزار کرد

کارگردان: جواد یقموری (فارغ التحصیل دانشکده دین و رسانه) و مهدی امینی

واحد پژوهش دانشکده دین و رسانه با همکاری انجمن علمی دانشجویی برگزار می کند:

برنامه زمان بندی مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان آزمون اختصاصی

دانشکده دین و رسانه کارگاه آموزشی مجازی برگزار میکند

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

ویژه فعالیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم برگزار میکند.

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

رقابت نفس گیر برای قبولی در دانشگاه صداو سیما

     هفت تیزر، 1 مستند و 1 میان برنامه، حاصل تلاش دانشجویان دانشکده

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

دو نشریه علمی دانشگاه صدا و سیما در تراز برترین نشریات علمی هنر و رسانه کشور